piątek, 22 grudnia 2017

Przetarg w Górze

Był sobie przetarg...

jakiś czas temu (czerwiec 2017) ogłoszono bardzo ciekawy przetarg:

Gmina Góra: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja wieży byłego kościoła ewangelickiego w Czerninie".
Urocza, prawda?

Przedmiot zamówienia został opisany następująco:
"III. Opis przedmiotu zamówienia 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja wieży byłego kościoła ewangelickiego w Czerninie”. 
Wieża, objęta inwestycją, znajduje się na działce o numerze ewid. 155, w obszarze historycznego ośrodka miasta Czernina, wpisanego do rejestru zabytków decyzją A/3484/508 z dn. 1.12.1958 r., jest również  indywidualnie ujęta w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Obiekt, jak i obszar podlegają ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446).

Zakres inwestycji:
Wykonawca opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową dla przedmiotowej inwestycji, 
z podziałem na 2 etapy, z których każdy winien obejmować poniższy zakres: 
    
I etap:
       1. Analiza archiwalnych materiałów ikonograficznych;
       2. Inwentaryzacja i ekspertyza stanu technicznego;
       3. Rekonstrukcja drewnianej więźby dachowej;
       4. Wykonanie obróbek blacharskich;
       5. Pokrycie połaci dachowej blachą cynkową;
       6. Wykonanie instalacji odgromowej.
  II etap:
       1. Konserwacja elewacji polegająca na oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków cegieł oraz zapraw 
           i spoinowania;
       2. Odtworzenie stropów oraz schodów drewnianych;
       3. Projekt adaptacji obiektu do pełnienia funkcji użytkowych  - planowane przeznaczenie wieży – punkt widokowy, instalacja elektryczna.

Koncepcję rewitalizacji wieży należy przedstawić Zamawiającemu celem jej zatwierdzenia przed ostatecznym opracowaniem całości inwestycji. 

Obowiązki Wykonawcy:
a) opracowanie niezbędnych map,
b) opracowanie inwentaryzacji obiektu – 2 egz. w wersji papierowej,
c) ekspertyza stanu technicznego  - 2 egz. w wersji papierowej, 
d) opracowanie przedmiarów robót  –  2 egz. w wersji papierowej,
e) opracowanie kosztorysów inwestorskich  - 2 egz. w wersji papierowej,
f) opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2 egz. w wersji papierowej,
g) opracowania wytycznych do planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) – 2 egz.                  w wersji papierowej 
h) opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy) wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę – 6 egz. w wersji papierowej,          
i) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku DWKZ we Wrocławiu.
j) dokonanie wszelkich sprawdzeń w terenie,  uzyskanie niezbędnych uzgodnień, zatwierdzeń, wymaganych decyzji, w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. 
k) przekazanie kompletnego przedmiot umowy również w wersji elektronicznej na nośniku CD                                       w formacie PDF, umożliwiającej opublikowanie zamówienia publicznego w Internecie – 2 szt. CD,  z zastrzeżeniem, że przedmiary winny być zapisane w odrębnym pliku, a kosztorysy winny być przekazane w plikach podstawowych programu do kosztorysowania w formie szczegółowej.
l) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na zasadach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ."

Dla osób niezorientowanych w zakresie oraz kosztach jakie to generuje - należy wykonać następujące prace i -po prawej- ich szacunkowe ceny, nie wygórowane:

konstrukcja 5000
bad gruntu 600
sanitarne 1200
elektryczne 1200
mapka do celów 600
rezerwa 2000
uzgodnienia 800
koszty 1000
inwentaryzacja 3000
kosztorysy 700
ocena techniczna budynku 1000
nadzór autorski 3000
odstępstwo ppoż 7000
badania konserwatorskie 5000

Daje to wstępną kwotę 32 100 zł netto. Tyle że architekt tez coś musi zarobić a w szacunku nie jest uwzględniony.
Dodatkowo - Zamawiający nie zapewnia nic, w obiekcie nie ma komunikacji pionowej, więc do badań konserwatorskich, ekspertyzy, do inwentaryzacji - trzeba liczyć się z koniecznością wynajmu strażaków lub podnośnika, co także nie zostało uwzględnione w wycenie. A gdzie czynności formalne? gdzie ustalenia z Konserwatorem?

Kto wygrywa? Ano nikt..
Budżet na to przeznaczony -  całe 10000 tys zł brutto.
Poszaleli.. a może oszaleli?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz